Санхүү эдийн засгийн   их сургуулийн элсэлт
 
   
         
 
Холбоо барих
7015 8812

7015 8818, 451956

7015 8816

457701

7000 8083

7015 0261

7015 8802, 452739

7000 8084

7000 8198
Шаталсан сургалтын хөтөлбөр

Өдрийн үндсэн хөтөлбөр

Хамтарсан болон солилцооны хөтөлбөр

Олон улсын НББ, санхүүгийн мэргэшсэн сургууль (ACCA)

Зочлох үйлчилгээ, аялал жуулчлалын менежментийн хөтөлбөр

Орой, эчнээ хөтөлбөр

Бизнесийн удирдлагын магистрын хөтөлбөр

Компанийн засаглалаар мэргэшсэн бизнесийн удирдлагын магистрын хөтөлбөр

Ашгийн бус байгууллагын менежментээр мэргэшүүлэх магистрын хөтөлбөр
 
Олон нийтийн сүлжээ
facebook.com/UFEinfo

twitter.com/ufe_mongolia